banner - exlibris 1

Stanovy S. F. B.

Zveřejněno: neděle 26. únor 2012
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Stanovy Společnosti Františka Bílka 2016 - final.pdf)Stanovy Společnosti Františka Bílka 2016 - final.pdf 84 kB

STANOVY

Společnosti Františka Bílka, z. s.

 

I.

Základní ustanovení

1. Společnost Františka Bílka, z. s. je spolkem (dále jen spolek) působícím na základě

ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen NOZ).

2. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, který vznikl 7. 3. 1991 původně jako

občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. a který je zapsán ve veřejném

(spolkovém) rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce č. 1990.

Tímto spolek uvádí své stanovy do souladu s § 214 a násl. NOZ.

3. Sídlo spolku je na adrese Křivenická 413/16, 181 00 Praha 8 – Čimice.

 

II.

Účel spolku

1. Spolek je dobrovolným svazkem fyzických, případně též právnických osob (přátel díla

Františka Bílka), jehož cílem je šířit a prohlubovat znalost života a díla Františka Bílka a

jeho blízkých přátel a usilovat o náležité a pietní využití původně Bílkových nemovitostí a

jeho tvorby k seznamování veřejnosti s jeho dílem a s jeho duchovním odkazem.

2. Spolek bude jako svoji hlavní činnost vykonávat zejména tyto činnosti:

a) chránit kulturní dědictví (odkaz Františka Bílka) a pečovat o ně,

b) poskytovat veřejné kulturní služby se zaměřením na odkaz Františka Bílka,

c) pořádat přednášky, diskuzní semináře, výstavy, veřejná vystoupení a exkurze zaměřené

zejména na poslání spolku,

d) spolupracovat na pořádání obdobných akcí připravovaných jinými institucemi,

e) vydávat reprodukce Bílkových grafických listů, případně jejich novotisky a pořizovat

kopie drobných plastik,

f) vydávat publikace příslušného zaměření nebo se podílet na jejich vydávání,

g) spolupracovat s majitelem Bílkových unikátních objektů (nemovitostí) – ateliéru

v Praze a v Chýnově,

h) snažit se o vytvoření faktografického a bibliografického archivu a podporovat práce

příslušného badatelského charakteru,

i) spolupracovat se Společnostmi Otokara Březiny, J. B. Foerstera a podobně zaměřenými

spolky a organizacemi, a také s institucemi, v nichž jsou uložena Bílkova díla, a

j) sledovat stav Bílkových děl (tvorby) a děl s jeho osobou spojených, případně

v budoucnu vytvářených (pokud nejsou v soukromém vlastnictví), upozorňovat na

nedostatky při jejich uchovávání nebo údržbě a prosazovat případnou nápravu.

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku.

4. Spolek při své činnosti dbá na ochranu práv jiných fyzických či právnických osob, se

kterými zároveň spolupracuje na uchování odkazu Františka Bílka.

5. Za účelem dodržování shora uvedených činností, pravidel a uplatňování společných

zájmů, může spolek vytvářet s dalšími podobně zaměřenými spolky různé svazy a podílet

se na jejich činnosti podle stanov těchto svazů, na základě organizace a územní působnosti

tohoto kterého svazu.

6. Spolek se řídí při své činnosti obecně závaznými právními předpisy a svými stanovami.

7. Spolek může vykonávat svoji činnost jak na území České republiky, tak i v zahraničí.

 

III.

Vznik členství ve spolku

1. Členem spolku se stává fyzická osoba, která podala písemnou přihlášku ke členství ve

spolku a v této přihlášce prohlásí, že bezvýhradně přistupuje ke schváleným stanovám

spolku a souhlasí se zápisem do seznamu členů, a která dosáhla věku 15 let a je

svéprávná.

2. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím výboru spolku při splnění dalších podmínek

uvedených v článku III. odst. 1 těchto stanov.

 

IV.

Čestné členství

Čestnými členy spolku se mohou stát fyzické osoby přijaté za člena výborem spolku. Čestný

člen má všechna práva člena spolku s výjimkou hlasování na členských schůzích, kde má

čestný člen jen hlas poradní, a s výjimkou práva být volen do orgánů spolku. Čestný člen

nemá povinnost platit členské příspěvky.

 

V.

Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů, ve kterém eviduje jméno, příjmení, datum narození, adresu

bydliště, telefon, e-mail, datum vzniku členství a datum zániku členství, případně též

údaje o zaplacených členských příspěvcích.

2. Seznam členů je k dispozici k nahlédnutí všem členům spolku u předsedy spolku či jiného

člena výboru, který bude schválen členskou schůzí.

3. Spolek je povinen k žádosti člena spolku vydat každému členovi, a to i bývalému, na jeho

náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů, které obsahuje údaje o jeho osobě, popř.

potvrzení, že tyto údaje o jeho osobě byly vymazány.

4. Ohledně čestných členů je veden samostatný seznam těchto členů spolku s náležitostmi

dle článku V. odst. 3 těchto stanov, přičemž čestný člen může požadovat výpis z tohoto

seznamu čestných členů obdobně dle článku V. odstavce 3.

 

VI.

Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

a) nezaplacením členského příspěvku,

b) vystoupením,

c) vyloučením,

d) úmrtím.

 

VII.

Zánik členství nezaplacením členského příspěvku

1. Každý člen spolku je povinen uhradit členský příspěvek na činnost spolku, jehož výši

stanoví na návrh výboru spolku členská schůze, když tento členský příspěvek na činnost je

splatný podle rozhodnutí členské schůze.

2. Nesplní-li člen spolku svoji povinnost do stanoveného termínu a nesplní-li tuto povinnost

ani dodatečně k výzvě předsedy spolku, ačkoliv byl na tuto svoji povinnost a na možnost

vyloučení ze spolku v případě nezaplacení členského příspěvku ve výzvě upozorněn, a

nejsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele, zanikne členství člena spolku ke dni

uvedeného v této výzvě.

 

VIII.

Zánik členství vystoupením

Členství člena ve spolku zaniká vystoupením, které učiní člen písemně podáním k výboru

spolku. Výbor spolku ke dni uvedenému v písemném podání člena, eventuálně ke dni

doručení oznámení o vystoupení ze spolku, není-li datum, k němuž člen ze spolku vystupuje,

uvedeno, vyznačí v seznamu členů den zániku členství vystupujícího člena.

 

IX.

Zánik členství vyloučením

1. Spolek může vyloučit svého člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství

a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li

porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.

2. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu předáním osobně oproti podpisu

vyloučeného člena nebo doporučeným dopisem, určeným do vlastních rukou. Pro

doručování se použijí ustanovení správního řádu.

3. O vyloučení člena spolku rozhoduje výbor spolku. Vyloučený člen spolku může do 15

dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení písemně navrhnout, aby rozhodnutí o jeho

vyloučení bylo přezkoumáno členskou schůzí.

4. Návrh na vyloučení člena spolku může podat v písemné formě kterýkoliv člen spolku

s tím, že v návrhu musí být uvedeny okolnosti, které budou prokazovat důvod pro

vyloučení člena. Člen, proti kterému tento návrh směřuje, musí mít příležitost se

s návrhem na vyloučení a jeho odůvodněním seznámit a musí mít možnost vyjádření

k důvodům.

5. Vyloučený člen spolku může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí o svém

vyloučení navrhnout věcně příslušnému soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak

toto právo zaniká. V případě, že by rozhodnutí členovi nebylo doručeno, může člen podat

návrh k soudu do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho

roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučení zapsán do

seznamu členů; jinak toto právo zaniká.

 

X.

Práva a povinnosti členů spolku

1. Člen má základní práva:

a) účastnit se činnosti spolku,

b) být pravidelně informován o dění ve spolku,

c) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze,

d) volit a dosáhl-li věku 18 let být volen do výboru spolku nebo do funkce

revizora.

2. Člen má základní povinnosti:

a) hradit stanovené členské příspěvky,

b) účastnit se členské schůze,

c) plnit ustanovení stanov,

d) plnit rozhodnutí členské schůze a výboru.

 

XI.

Sankce za porušení členských povinností

1. Členovi, který neplní členské povinnosti vyplývající ze stanov, může výbor spolku toto

jednání vytknout a vyzvat ho k nápravě.

2. Člena spolku, který poruší závažným způsobem povinnosti člena podle čl. X. nebo

poškodí dobré jméno spolku, může statutární orgán spolku vyloučit, a to do jednoho roku

ode dne, kdy k porušení členské povinnosti nebo právních předpisů došlo. Toto neplatí

v případě, že by člen byl uznán vinným přestupkem či přečinem v přestupkovém či

trestním řízení a došlo-li by k sankcím podle těchto právních předpisů. Lhůta jednoho

roku se pak počítá ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí orgánů správních či

trestního řízení.

3. Sankční opatření nevylučuje právo spolku na náhradu škody, kterou by člen svým

jednáním z důvodů porušení členské povinnosti nebo právních předpisů spolku způsobil.

 

XII.

Členské příspěvky

1. Členové jsou povinni hradit členské příspěvky ve výši a v termínu (termínech)

stanovených členskou schůzí.

2. Nezaplacení členského příspěvku podle odstavce 1 v přiměřené lhůtě stanovené členskou

schůzí má za následek zánik členství podle článku VII.

 

XIII.

Organizace spolku

Orgány spolku jsou:

a) výbor spolku jako statutární orgán,

b) členská schůze jako nejvyšší orgán spolku,

c) revizor.

 

XIV.

Výbor spolku

1. Statutárním orgánem spolku je výbor spolku, který má 3 členy a sestává se z předsedy,

místopředsedy a člena výboru.

2. Výbor je volen členskou schůzí, která volí jednotlivé členy výboru samostatně až do

počtu členů stanoveného stanovami.

3. Výbor spolku provádí v době, kdy nezasedá členská schůze, usnesení členské schůze a

rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou záležitostí, které jsou vyhrazeny členské

schůzi.

4. Schůzi výboru svolává předseda, popřípadě místopředseda a výbor je usnášeníschopný za

přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů a rozhoduje většinou přítomných členů

výboru.

5. Z jednání výboru spolku se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, a o své činnosti

výbor spolku předává zprávy členské schůzi. Zápis z výboru se uchovává po celou dobu

činnosti spolku a je k nahlédnutí kterémukoliv z členů spolku.

6. Výbor spolku zmocňuje předsedu spolku k tomu, aby vystupoval jménem spolku v době,

kdy výbor nezasedá, dále zmocňuje předsedu spolku či v případě nepřítomnosti předsedy

místopředsedu spolku, aby za spolek jednali a zejména podepisovali listiny, které

zavazují spolek, na základě rozhodnutí výboru.

7. Podepisování se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu spolku připojí předseda,

nebo v případě nepřítomnosti předsedy místopředseda spolku svůj vlastnoruční podpis.

 

XV.

Nejvyšší orgán spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří shromáždění všech členů

spolku. Členská schůze se koná podle potřeby zpravidla nejméně 1x ročně a svolává ji

výbor spolku písemně nebo elektronickou poštou alespoň 10 dnů před konáním členské

schůze s tím, že v pozvánce musí být výslovně uveden program členské schůze, dále

místo a čas zasedání.

2. Zasedání členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovalo možnost členů se ho

zúčastnit.

3. Členové spolku se mohou při své osobní neúčasti na členské schůzi nechat zastupovat

zmocněncem na základě plné moci.

4. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, požádá-li o to nejméně jedna

třetina všech členů nebo revizor a musí být svolána nejpozději do třiceti dnů od podání

výzvy ke svolání členské schůze; nesvolá-li výbor spolku v této lhůtě mimořádnou

členskou schůzi, může členskou schůzi svolat ten, kdo podal podnět svolat zasedání

členské schůze, sám, a to na náklady spolku.

5. Členská schůze je schopna usnášet se, je-li přítomna nejméně jedna pětina všech členů

spolku (vyjma čestných členů), usnesení se přijímá většinou hlasů členů přítomných

v době usnášení, když každý člen má jeden hlas. Čestní členové mají při zasedání členské

schůze pouze hlas poradní. Pokud ani půl hodiny po plánovaném zahájení schůze nebude

přítomna ani jedna pětina všech členů, může členská schůze platně proběhnout i jen se

členy aktuálně přítomnými. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době

usnášení, když každý člen má jeden hlas.

6. Členské schůzi přísluší rozhodovat:

a) o vyloučení člena,

b) o výši ročního členského příspěvku a termínu jeho úhrady,

c) o přijetí stanov a jejich změn,

d) o členství ve svazu obdobně zaměřených spolků,

e) o zvolení a odvolání předsedy, místopředsedy a člena výboru,

f) o zřízení funkce revizora a o jeho volbě,

g) o schválení hospodaření spolku,

h) o schválení zprávy o činnosti spolku a o činnosti pro další období,

i) o zániku, sloučení či fúzi spolku,

j) o způsobu majetkoprávního vypořádání při zániku spolku, včetně jmenování

likvidátora.

7. Hlasování je veřejné, pokud většina přítomných nerozhodne, že hlasování bude tajné.

8. Člen spolku, který zahájí členskou schůzi, ověří, zda je členská schůze schopna se unášet.

V případě volební schůze, není-li přijat volební řád, zajistí zvolení předsedy zasedání a

řízení členské schůze předá zvolenému předsedovi zasedání.

9. Předseda zasedání vede pořad členské schůze tak, jak byl ohlášen. V případě, že bude

navržena záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze o ní

rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

10. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od

jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrno, kdo zasedání svolal, kdy a jak se konalo, kdo

je zahájil, kdo mu předsedal, co bylo předmětem jednání schůze, jaká usnesení byla přijata

a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis podepíše osoba, která zápis vyhotovila, a předseda nebo

místopředseda spolku.

11. Zápis z členské schůze musí být uchován po celou dobu existence spolku a každý člen má

právo do zápisu nahlédnou, pořídit si výpisky nebo na své náklady kopii zápisu.

12. Členská schůze může rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování).

Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda elektronicky členům spolku.

Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního

člena, kterým je dosaženo souhlasu nejméně 20% všech členů spolku. Rozhodnutí přijaté

“per rollam” podepisuje předseda.

 

XVI.

Revizor

1. Spolek zřizuje funkci revizora, jehož volí či odvolává členská schůze.

2. Revizor nemůže být člen výboru ani osoba kterémukoliv členu výboru blízká a tato

funkce není slučitelná s funkcí likvidátora.

3. Revizor dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny, dohlíží a kontroluje plnění stanov

a vedení účetnictví spolkem a v případě zjištění nedostatků upozorňuje na tyto nedostatky

výbor spolku či členskou schůzi.

 

XVII.

Funkční období

1. Funkční období členů výboru spolku a revizora je tříleté.

2. Zkrácení funkčního období může být pouze z důvodů odvolání jednotlivých členů,

rozhodnutím členské schůze, odstoupením z funkce rozhodnutím samotného člena nebo

úmrtím člena jednotlivých orgánů spolku.

3. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat

náhradní členy do volených orgánů, a to do doby nejbližšího zasedání členské schůze, kde

budou chybějící členové dovoleni.

 

XVIII.

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku

1. Každý člen spolku nebo ten, kdo má na tom zájem hodný právní ochrany, může navrhnout

soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem

nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánu spolku.

2. Právo dovolat se neplatnosti zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se člen spolku, který se

rozhodl podat tento návrh, o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do

jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

3. Porušil-li spolek základní členské právo člena spolku závažným způsobem, má člen právo

na přiměřené zadostiučinění.

4. Namítne-li to spolek, soud právo na zadostiučinění členů spolku nepřizná, nebylo-li

uplatněno

a) v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí,

b) do tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh

zamítnut podle § 260 NOZ.

 

XIX.

Zrušení a likvidace spolku

1. O zrušení spolku nebo o fúzi či rozdělení spolku rozhoduje členská schůze spolku.

2. Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem nebo bez

návrhu v případě, že je v rozporu jeho činnost s činností uvedenou ve stanovách a vyvíjí

činnost zakázanou v § 145 či § 217 NOZ nebo nutí třetí osoby k členství ve spolku, účasti

na jeho činnosti nebo k jeho podpoře nebo brání členům ze spolku vystoupit.

3. V případě likvidace spolku je postupováno podle § 269 a násl. NOZ.

 

XX.

Fúze a rozdělení spolku

Fúze a rozdělení spolku se řídí ustanoveními § 274 resp. § 288 NOZ.

 

XXI.

Veřejná prospěšnost

V případě schválení zákona o veřejné prospěšnosti bude stanoveno poslání přispívat v souladu

se zakladatelským právním jednáním vlastní činnosti k dosahování obecného blaha a

statutární orgán zajistí zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku při splnění

podmínek stanovených tímto zákonem.

 

XXII.

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku na členské schůzi Společnosti Františka

Bílka, z. s. dne 8. 11. 2016 a členská schůze zmocnila předsedu a místopředsedu spolku, aby

byl podán návrh na zápis spolku na základě těchto stanov do veřejného (spolkového) rejstříku

u Městského soudu v Praze.

 

V Praze dne 8. 11. 2016

 

Předseda :                                                                  Místopředseda :

František Kožíšek                                                         Alena Maria Kubíčková