JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews
banner - exlibris 1

Návrh úprav stanov Společnosti Františka Bílka

Zveřejněno: neděle 6. říjen 2013

Na valné hromadě (viz pozvánka) bude také projednáván návrh úpravy stanov. Jejich text je uveden níže a ještě navíc v příloze v PDF.

 

 

Návrh na změnu stanov k projednání valnou hromadou SFB dne 23.10.2013

Stanovy Společnosti Františka Bílka
Aktuální znění schválené Valnou hromadou Společnosti dne .......... 2013

Článek 1 – název, právní forma, sídlo a cíl činnosti

Společnost Františka Bílka (dále jen Společnost) je občanským sdružením -
dobrovolným sdružením fyzických, případně též právnických osob (přátel díla
Františka Bílka), jehož cílem je šířit a prohlubovat znalost života a díla Františka
Bílka a jeho blízkých přátel a usilovat o náležité a pietní využití původně Mistrových
nemovitostí a jeho tvorby k seznamování veřejnosti s jeho dílem a s jeho duchovním
odkazem.

Sídlem Společnosti je Praha: Společnost Františka Bílka, Alena M. Kubíčková,
Křivenická 413/16, 181 00 Praha 8.
Společnost provádí svou činnost na území České republiky, případně i v zahraničí.
Společnost je právnickou osobou a je založena na dobu neurčitou.

Článek 2 – činnost Společnosti

Společnost bude provozovat zejména tyto činnosti:
1. Pořádat přednášky, diskuzní semináře, výstavy, veřejná vystoupení a exkurze
zaměřené zejména na poslání Společnosti.
2. Spolupracovat na pořádání obdobných akcí připravovaných jinými institucemi.
3. Vydávat reprodukce Bílkových grafických listů, případně jejich novotisky a
pořizovat kopie drobných plastik.
4. Vydávat publikace příslušného zaměření nebo se podílet na jejich vydávání.
5. Spolupracovat s majiteli Bílkových unikátních objektů (nemovitostí) – ateliéru
v Praze a v Chýnově – a prosazovat jejich náležité zabezpečení a pietní
využívání.
6. Snažit se o vytvoření faktografického a bibliografického archivu a podporovat
práce příslušného badatelského charakteru.
7. Spolupracovat se Společnostmi Otokara Březiny, J.B. Foerstera, T.G.
Masaryka, s Lyrou Pragensis aj., a také s institucemi, v nichž jsou uložena
Mistrova díla.
8. Sledovat stav Mistrových děl (tvorby) a děl s jeho osobou spojených, případně
v budoucnu vytvářených (pokud nejsou v soukromém vlastnictví), upozorňovat
na nedostatky při jejich uchovávání nebo údržbě, prosazovat případnou
nápravu a podílet se na péči o místo Mistrova posledního spočinutí.

Článek 3 – členství

1. Členství ve Společnosti může být řádné a čestné.
2. Řádným členem Společnosti se může stát každá fyzická osoba starší 18 let
(individuální člen), případně též osoba právnická, nebo sdružení mající právní
subjektivitu (kolektivní člen) bydlící (sídlící) na území České republiky nebo
kdekoliv v zahraničí, která (é) souhlasí s cíli a zaměřením Společnosti a
zaváže se vůči ní plnit své finanční závazky. Výši členského příspěvku
stanovuje Valná hromada.
3. Čestnými členy se mohou stát fyzické osoby zvolené Výborem Společnosti.
4. Všichni členové se musí řídit Stanovami Společnosti a dalšími usneseními
orgánů Společnosti.
5. Při hlasování ve všech orgánech Společnosti přísluší každému členu
(individuálnímu i kolektivnímu) jeden hlas.
6. Členství vzniká podáním písemné přihlášky a rozhodnutím Výboru Společnosti
o přijetí za člena. Zaniká úmrtím (u individuálních členů), zánikem právnické
osoby (u členů individuálních i kolektivních), doručením písemného oznámení
o vystoupení, vyloučením nebo zrušením čestného členství Valnou hromadou.
Členství zaniká také zánikem Společnosti.

Článek 4 – orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou:
1. Valná hromada Společnosti jako nejvyšší orgán. Valnou hromadu svolává
výbor Společnosti zpravidla jedenkrát ročně, nejméně však jednou za tři roky.
Valné hromady se může zúčastnit každý individuální člen a kolektivní člen na
ni může vyslat delegaci.
Valná hromada:
a) Schvaluje:
Stanovy Společnosti
Rozpočet a účetní závěrku
Výši členských příspěvků
b) Volí:
Tříčlenné předsednictvo a návrhovou komisi Valné hromady
Výbor Společnosti
Revizora Společnosti
2. K rozhodnutí Valné hromady v uvedených věcech je zapotřebí souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů. Výše příspěvků se schvaluje zpravidla
na 1 rok.
3. Valná hromada volí tří až sedmičlenný Výbor Společnosti a ten volí ze svého
středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. Výbor se schází nejméně
jedenkrát ročně, zpravidla v Praze (pokud nejde o výjezdní zasedání spojené
s nějakou akcí pořádanou Společností). Výbor se stará o rozšiřování členské
základny, přijímá nové členy a může rozhodnout i o jejich vyloučení. Vyřizuje
běžné záležitosti, připravuje Zprávy o činnosti, svolává Valné hromady, plánuje
akce Společnosti, určuje pro ně garanty a přípravné výbory. Průběžně
kontroluje a projednává přípravu akcí. Jednou ročně seznamuje své členy
s činností informačním zpravodajem.
4. Předseda (v případě nedosažitelnosti místopředseda) zastupuje Společnost
navenek, svolává schůze Výboru, podepisuje s místopředsedou písemnosti
Společnosti, s pokladníkem finanční doklady. Stará se o plnění usnesení
výborových schůzí a aktivizaci Společnosti.
5. Místopředseda zabezpečuje agendu pozvánek na schůze Výboru a na
Valnou hromadu, vede běžnou agendu, vyřizuje korespondenci a
spolupodepisuje ji s předsedou. Pořizuje také zápisy ze schůzí Výboru a
Valných hromad. Po rozmnožení zápisů je rozesílá členům Výboru, zpravidla
s pozvánkami na příští zasedání Výboru.
6. Pokladník aktualizuje evidenci členů, spravuje jmění Společnosti
zabezpečuje finanční agendu. Výdaje spolupodepisuje s předsedou.
a
7. Revizor kontroluje hospodaření Společnosti a její majetek. Podává o tom
zprávu Valné hromadě. Revizor se může účastnit schůzí Výboru, na něž je
zván.
8. Ostatní členové Výboru, jejichž funkce nebyly výše uvedeny, pomáhají
předsedovi, místopředsedovi a pokladníkovi s jejich agendami nebo
zabezpečují úkoly Společnosti, na nichž se výbor usnese.

Článek 5 – funkční období

1. Funkční období členů Výboru i Revizora je tříleté. Členové Výboru i Revizor
mohou vykonávat funkci i opakovaně, bez omezení.
2. Volení funkcionáři se mohou kdykoliv vzdát své funkce. Mohou být také ze své
funkce Valnou hromadou odvoláni.

Článek 6 – hospodaření a příjmy

1. Hospodaření se bude provádět podle platných předpisů.
2. Příjmy Společnosti tvoří:
členské příspěvky
příjmy z pořádaných akcí
příjmy z prodeje Společností vydaných publikací či reprodukcí děl
Františka Bílka
dotace a dary
dědictví

Článek 7 – zánik Společnosti

1. Společnost může zaniknout:
a) rozhodnutím Valné hromady o dobrovolném rozpuštění nebo o sloučení s jiným
občanským sdružením,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o rozpuštění sdružení,
c) zrušením podle jiného právního předpisu než podle zák. č. 83/1990 Sb..
2. Majetkové vypořádání navrhne Výbor a schválí Valná hromada. O zániku se
vyrozumí registrující orgán.

Článek 8 – závěrečná ustanovení

Toto nové znění Stanov bylo schváleno Valnou hromadou Společnosti dne .............
2013.
Původní stanovy společnosti se tímto zrušují.