banner - exlibris 1

Zápis ze členské schůze Společnosti Františka Bílka, z.s.

Zveřejněno: sobota 25. duben 2020

Začátek valné hromady: 5. 2. 2020 v 18.15 hodin.

Místo konání: Praha 6 – Dejvice, Wuchterlova 5, zasedací síň Ústřední rady Církve československé husitské.

Přítomni: František Kožíšek, Alena Kubíčková, Vladimír Červený, Yveta Kožíšková, Michal Kellner, Jiří Höfer, Společnost Otokara Březiny, z. s. (zastoupená Jiřím Höferem), Petr Drahoš, Jiří Beneš, Emílie Mohylová – viz prezenční listina s podpisy přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Valná hromada byla schopná usnášení.

Mimo 9 členů Společnosti F. Bílka (dále SFB) byli přítomni dva hosté: Tomáš Butta, patriarcha CČSH a Ludmila Češková.

Program jednání:     

 1. schválení programu jednání
 2. volba předsednictva a návrhové komise valné hromady
 3. účetní závěrka za rok 2019
 4. výroční zpráva za rok 2019 (zpráva o činnosti SFB)
 5. plán činnosti na roky 2020 až 2022
 6. rozpočet na roky 2020 až 2022
 7. výše členských příspěvků
 8. volba členů výboru
 9. volba revizora
 10. diskuse – různé
 11. usnesení
 12. závěr

 1. Předseda SFB pan František Kožíšek přivítal přítomné, zvláště patriarchu Církve československé husitské Tomáš Buttu, kterému poděkoval za možnost pořádat schůzi v prostorách CČSH (a prohlédnout si výstavku Bílkových děl v majetku církve), a seznámil je s návrhem programu jednání. Program jednání byl jednomyslně přijat.

 2. Návrh byl jednomyslně přijat.

 3. Návrh účetní závěrky za rok 2019 byl schválen jednomyslně.

 4. Návrh zprávy o činnosti SFB za rok 2019 byl jednomyslně přijat.

 5. Návrh plánu činnosti na roky 2020 až 2022 byl po diskusi jednomyslně schválen.

 6. Návrh rozpočtu na roky 2020 až 2022 byl jednomyslně schválen.

 7. F. Kožíšek seznámil valnou hromadu s návrhem zvýšení členských příspěvků. Dosavadní příspěvek (100 Kč) se neměnil již téměř 20 let. Návrh na novou výši příspěvků je 200 Kč (pro výdělečně činné členy) a 150 Kč (pro nevýdělečně činné členy.
  Návrh na zvýšení členských příspěvků byl jednomyslně schválen.

 8. Dalším bodem programu byla volba členů výboru spolku. Předseda SFB F. Kožíšek navrhl, aby výbor i nadále pracoval ve stávajícím složení. Všichni dosavadní členové vyjádřili s volbou i na další funkční období svůj souhlas. F. Kožíšek následně nechal hlasovat postupně o jednotlivých členech výboru. V případě všech tří členů výboru se jeden hlas zdržel hlasování, všichni ostatní členové návrh kandidátů schválili. F. Kožíšek však upozornil, že pro příští volby je nutné hledat nového předsedu, protože nehodlá již dále kandidovat. Složení výboru:

  Funkce Příjmení a jméno Datum nar. Bydliště
  Předseda Kožíšek František 1.1.1963 Jasanová 1958, 253 01 Hostivice
  Místopředseda Kubíčková Alena Maria 5.3.1949 Křivenická 413/16, 181 00 Praha 8
  Člen Kellner Michal 4.1.1975 Nad Buďánkami II 2701/12,150 00 Praha 5


 9. Dalším bodem programu byla volba revizora. F. Kožíšek oznámil, že stávající revizorka Eva Červená (na schůzi nemohla být přítomna) je ochotna opět kandidovat. Návrh na zvolení Evy Červené revizorem byl jednomyslně schválen.

 10. Dalším bodem programu bylo „různé a diskuse“.
  1. F. Kožíšek upozornil na dvě nedávno vydané knihy. Kartuziánské nakladatelství v Brně vydalo v r. 2016 knihu Karla Kavičky „Bílkova křížová cesta v děkanském a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově“ (o knihu si lze napsat do nakladatelství, viz http://www.kartuzianbrno.cz/). Druhou knihou jsou „Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941“, kterou sestavil Pavel Myslín a na sklonku r. 2019 vydalo nakladatelství Arbor Vitae.
  2. A. Kubíčková přečetla dopis od nejmenované členky SFB, která navrhuje ocenit práci předsedy F. Kožíška, s čímž všichni přítomní souhlasili. A. Kubíčková předala předsedovi jako ocenění reprodukci obrazu Jaroslava Šerých.

 11. Valná hromada nakonec jednomyslně schválila toto usnesení:

 1. schvaluje účetní závěrku za rok 2019
 2. schvaluje výroční zprávu za rok 2019
 3. schvaluje plán činnosti na roky 2020 až 2022
 4. schvaluje rozpočet na roky 2020 až 2022
 5. volí nový statutární orgán – výbor spolku ve složení: předseda – František Kožíšek; místopředseda – Alena Maria Kubíčková; člen – Michal Kellner
 6. volí revizora – Eva Červená
 7. schvaluje zvýšení členských příspěvků ze 100,- Kč na 200,- Kč (výdělečně činní), resp. 150,- Kč (nevýdělečně činní)
 8. oceňuje obětavou práci předsedy společnosti F. Kožíška.

Členská schůze byla ukončena ve 19.40 hodin.

Po skončení schůze přednesl František Kožíšek přednášku „Podivuhodný osud děl F. Bílka pro rodinu Blaschkovu“.

         

František Kožíšek                                                    Alena Maria Kubíčková

předseda                                                                            místopředseda (+ ověřovatel zápisu)