banner - exlibris 1

Výroční zpráva za rok 2014

Zveřejněno: středa 12. srpen 2015

Společnost Františka Bílka

Křivenická 413/16

181 00 Praha 8

IČO: 711 53 489

Výroční zpráva o činnosti Společnosti Františka Bílka za rok 2014

V roce 2014 došlo k většímu oživení činnosti Společnosti Františka Bílka (SFB). Od valné hromady v říjnu 2013 se nový výbor pravidelně scházel (schůzky 9.12.2013 a v roce 2014 pak 10.2., 26.3., 26.6. a 19.11., nepočítaje operativní schůzky při přípravě a v průběhu výstavy).

Po několika letech, kdy vycházel jen jednou ročně, byla opět v jednom roce vydána dvě čísla členského zpravodaje Zprávy Společnosti F. Bílka (č. 32 a 33), každé v rozsahu 32 stran.

Na jaře 2014 se výbor SFB pokusil o záchranu rozměrného Bílkova náhrobku F. Švece ze zrušeného hřbitova v Malšicích, který je již dvacet let složen u zahrady Švecových příbuzných, kde trpí klimatickými vlivy. Nabídli jsme rodině odkup za symbolickou cenu 5000 Kč s tím, že se smluvně zavážeme obstarat prostředky na opravu dvojdílného náhrobku, který bychom pak věnovali Galerii hl. m. Prahy, aby mohl být umístěn na zahradě Bílkova ateliéru v Chýnově. Bohužel, přestože náhrobek je prakticky neprodejný, majiteli se nabízená částka zdála málo a na prodej nepřistoupil. Osud náhrobku však chceme nadále sledovat.

Ve sborníku Český Merán č. 17/2013 (str. 149 - 163), který vydává Město Sedlec-Prčice, byl publikován text předsedy SFB F. Kožíška „Stopa Františka Bílka v Českém Meránu“, který je upravenou a rozšířenou obdobou článku „Villa Vallila: dům s příběhem a Bílkovými reliéfy“ (viz Zprávy SFB č. 32).

Nejvýznamnější akcí, kterou SFB (ve spolupráci se Společností Otokara Březiny /SOB/) v roce 2014 uspořádala, byla výstava „Přátelství Otokara Březiny a Františka Bílka“. Výstava se konala ve dnech 17. září až 5. října 2014 v Galerii Josefa Adamce (Na Špejcharu 3, Praha 7), nedaleko od hradčanské Bílkovy vily. Základem výstavy bylo 12 panelů připravených SOB, které byly doplněny grafickými díly ze soukromých sbírek členů SFB. Výstava se konala díky finanční podpoře společnosti ČEVAK. V rámci výstavy, kterou shlédlo 200-300 návštěvníků, proběhlo několik doprovodných akcí: komentovaná prohlídka výstavy za vedení paní Zory Ergensové z SOB (19.9.), přednáška faráře Obce křesťanů Tomáše Boňka „Můj Kristus“ (30.9.) a večer čtení pana Václava Suchého ze vzpomínek Bílkova švagra Viléma Nečase nazvaný „František Bílek a dva velcí básníci“ (2.10.).

Členové SFB se zúčastnili jednodenního autobusového zájezdu „Putování po stopách Otokara Březiny“ (Počátky, Telč, Nová Říše, Jaroměřice), který v sobotu 20.9. uspořádala SOB.

Po několika letech byla obnovena spolupráce se Společností Josefa Bohuslava Foerstera. Mimo jiné se společně připravuje číslo Zpráv SFB (č. 25), které bude věnováno vztahu Bílek – Foerster.

V únoru 2014 se SFB dohodla s panem Václavem Suchým, vnukem Viléma Nečase, že vydá dosud nepublikovaný rukopis Nečasových vzpomínek na F. Bílka z roku 1943. Pan Suchý zahájil převedení rukopisu do elektronické podoby. SFB oslovila možné sponzory vydání.

Pokračovala spolupráce s Galerií hl. m. Prahy, konkrétně např. zapůjčením Bílkových jesliček do Bílkovy vily (kde byly vystaveny od prosince 2014 do února 2015) členem společnosti Mgr. V. Červeným

Společnost F. Bílka měla v roce 2014 celkem 73 členů, ale vzhledem k tomu, že někteří neplatí členské příspěvky, bude v roce 2015 provedena důkladná kontrola členské evidence a neplatící členové osloveni, mají-li nadále zájem o členství. Novým členem se stala Městská knihovna v Chýnově. V lednu zemřel zakladatel a bývalý předseda společnosti Přibyslav Šimice a v červenci dlouholetý člen společnosti PhDr. Miroslav Kudrna.

Veškerá námi prováděná činnost byla činností dobrovolnickou, vykonávanou bez nároku na jakoukoliv odměnu.

SFB hospodařila v roce 2014 s přibližně vyrovnaným rozpočtem. Optický schodek byl zapříčiněn tím, že byly zpětně zaúčtovány a proplaceny některé do té doby členům neproplacené výdaje z předešlých let (tisk zpravodaje, poplatek za doménu, poštovné). Přesný přehled a struktura příjmů a výdajů jsou obsaženy v účetní uzávěrce.

 

František Kožíšek

Předseda Společnosti F. Bílka

10. ledna 2015